ትግርኛ ፊደል

ናጻ ግእዝ ሶፍትወር ን ማይክሮሶፍት, ኣንድሮኢድ (ሞባይልን ከም ን ኣብነት ሳምሱንግ ወይ ሂዩዋይ ), ሊኑክስ, ማክ ኮምፑተር, ኣፕል ወይ Iphone ካብ ታሕቲ ዘላ ልንክ ዳውንሎውድ ትገብሩ ትኽእሉ እኹም

Free Download GeezIME, Geez Ime

Website under constructionትግርኛ ፊደል ካብ ከባቢ ከበሳ ኤርትራ ውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዞባ ትግራይ ዝበሃል ቋንቋ ብብሄር ትግርኛ ይዝረብ እዩ። ልዕሊ ፲፭ ሚልዮን ሰባት ይዛረቡዎ እዮም።

1. ha hu hi ha hye h ho
Zeichen
Code
ha hu hi ha hie h ho
2. le lu li la lye l lo
Zeichen
Code
le lu li la lie l lo
3. hhe hhu hhi hha hhye hh hho
Zeichen
Code
He Hu Hi Ha Hie H Ho
4. me mu mi ma mye m mo
Zeichen
Code
me mu mi ma mie m mo
5. re ru ri ra rye r ro
Zeichen
Code
re ru ri ra rie r ro
6. ce cu ci ca cye c co
Zeichen
Code
se su si sa sie s so
7. sche schu schi scha schye sch scho
Zeichen
Code
Se Su Si Sa Sie S So
8. cke cku cki cka ckye ck cko
Zeichen
Code
qe qu qi qa qie q qo
9. ckwe ckwu ckwi ckwa ckwye ckwh ckwo
Zeichen
Code
Qe Qu Qi Qa Qie Q Qo
10. be bu bi ba bye b bo
Zeichen
Code
be bu bi ba bie b bo
፲፩
11. te tu ti ta tye t to
Zeichen
Code
te tu ti ta tie t to
፲፪
12. tsche tschu tschi tscha tschye tschh tscho
Zeichen
Code
ce cu ci ca cie c co
፲፫
13. ne nu ni na nye n no
Zeichen
Code
ne nu ni na nie n no
፲፬
14. nje nju nji nja njye nj njo
Zeichen
Code
Ne Nu Ni Na Nie N No
፲፭
15. e u i a eye ih o
Zeichen
Code
e u i a ie A o
፲፮
16. ke ku ki ka kye k ko
Zeichen
Code
ke ku ki ka kie k ko
፲፯
17. che chu chi cha chye ch cho
Zeichen
Code
Ke Ku Ki Ka Kie K Ko
፲፰
18. we wu wi wa wye w wo
Zeichen
Code
we wu wi wa wie w wo
፲፱
19. ee uu ii aa iye i oo
Zeichen
Code
Oe Ou Oi Oa Oie O Oo
20. se su si sa ssye ss sso
Zeichen
Code
ze zu zi za zie z zo
፳፩
21. zsche zschu zschi zscha zschye zsch zscho
Zeichen
Code
Ze Zu Zi Za Zie Z Zo
፳፪
22. je ju ji ja jye j jo
Zeichen
Code
ye yu yi ya yie y yo
፳፫
23. de du di da dye d do
Zeichen
Code
de du di da die d do
፳፬
24. dje dju dji dja djye djh djo
Zeichen
Code
je ju ji ja jie j jo
፳፭
25. ge gu gi ga gye g go
Zeichen
Code
ge gu gi ga gie g go
፳፮
26. ttje ttju tti tta ttye tth tto
Zeichen
Code
Te Tu Ti Ta Tie T To
፳፯
27. ttche ttchu ttchi ttcha ttchye ttchh ttcho
Zeichen
Code
Ce Cu Ci Ca Cie C Co
፳፰
28. ppe ppu ppi ppa ppye pp ppo
Zeichen
Code
Pe Pu Pi Pa Pie P Po
፳፱
29. tze tzu tzi tza tzye tz tzo
Zeichen
Code
xe xu xi xa xie x xo
30. fe fu fi fa fye f fo
Zeichen
Code
fe fu fi fa fie f fo
፴፩
31. pe pu pi pa pye p po
Zeichen
Code
pe pu pi pa pie p po
፴፪
32. ve vu vi va vye v vo
Zeichen
Code
ve vu vi va vie v vo
፴፫
33. ce cu ci ca cye c co
Zeichen
Code
s2e s2u s2i s2a s2ie s2 s2o
፴፬
34. dsche dschu dschi dscha dschye dschh dscho
Zeichen
Code
d2e d2u d2i d2a d2ie d2 d2o
፴፭
35. gje gju gji gja gye gjh gjo
Zeichen
Code
Ge Gu Gi Ga Gie G Go
፴፮
36. tze tzu tzi tza tzye tz tzo
Zeichen
Code
x2e x2u x2i x2a x2ie x2 x2o